Pilseeta

Click here to edit subtitle

Jaunumi                                                Pievienojies: Rīgā, Ģertrūdes ielā 72., Svētdienās - 16.00 

“Naids paralizē dzīvi; mīlestība to atbrīvo un paplašina. Naids padara dzīvi tumšu, mīlestība to izgaismo.”

Martin Luther King

Mērķis ikdienai - PIELŪGT un SLAVĒT Dievu, PIEAUGT Kristus līdzībā, LIECINĀT par Dievu caur dzīvi un iespējams vārdiem, būt SADRAUDZĪBĀ ar citiem ticīgajiem un KALPOT sabiedrībai tuvākajā apkārtnē.

Lūgšana

Lūdz vislielākās lūgšanas! Tu nekad nespēsi izdomāt tik lielu lūgšanu, lai DIEVS, atbildot to, nebūtu vēlējies, ka tā būtu bijusi lielāka. nelūdz pēc kruķiem, lūdz pēc spārniem!!

„Tu, ak, Kungs, valdi godībā un Tu esi solījis, ka Tu katru bērnu vilksi pie sevis. Tāpēc es vēlos Tevi slavēt un teikt mūžīgi, jo šo žēlastību es varu piedzīvot no dienas dienā. Esi slavēts mūžam, ak, Kungs!

Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tava roka nav par īsu un balss vēl skan mani pamācot, audzinot un vadot, bet manām lūgšanām Tava auss nav aizkritusi un Tu mani uzklausi.

Es pateicos par glābšanu un piedošanu, par šķīstīšanu un jaunu dzīvi, Tevī Kungs. Esi slavēts mūžīgi mūžam, jo Tu, Kristu, esi Kungs pār manu dzīvi, domām, vārdiem, darbiem, ilgām, emocijām un visu manu būtību.

Vēlos Tevi, Kungs godināt ar visu, kas esmu un ko darīt man ļauj.

Lai slavēts Tavs Vārds, ak, Kungs! Alleluja, Amen!”

Uzvarētājs - Zaudētājs

Uzvarētājs vienmēr ir daļa no atbildes – Zaudētājs vienmēr ir daļa no problēmas.

Uzvarētājam ir vienmēr kāda radoša ideja – Zaudētājam vienmēr ir kādi attaisnojumi.

Uzvarētājs saka: “Ļauj man to izdarīt tavā labā!” – Zaudētājs saka: “Tas nav mans pienākums!”

Uzvarētājs redz atbildi katrā problēmā – Zaudētājs redz problēmu katrā atbildē.

Uzvarētājs saka: “Pat, ja tas ir grūti, tas ir iespējams.” – 

Zaudētājs saka: “Pat, ja tas ir iespējams, tas ir pārāk grūti!”

Esmu dzimis un audzis ģimenē, kurai bija kristīgo vērtību pamats un dievkalpojumu apmeklēšanas kultūra. Vēlākajos gados stingri nostājos un apliecināju, ka nekad nebūšu garīdznieks un mācītājs, bet Dievs lēma savādāk. Kopš 1999. gada 18. novembra esmu LBDS svētīts sludinātājs un kopš 2004. gada esmu ordinēts baptistu mācītājs. Situācijām mainoties Kristīgā draudze "Pilsēta" ir pievienojusies Latvijas Vasarsvētku Centram un līdz ar to, arī es esmu vasarsvētku mācītājs. Tas nozīmē, ka es neesmu pats sevi iecēlis par mācītāju, bet ir vairākas "virsvaldes" to akceptējušas un atzinušas. Tomēr, tas neierobežo brīvību, ko sniedz evaņģēlijs un Kristus. Brīvība - konfesionālos uzskatos un pārliecībā, ka mēs visi esam Dieva bērni, neatkarīgi no tā, kādai konfesijai mēs piederam. Brīvība, kas ļauj apvienoties ticīgajiem un kopīgi lūgt, slavēt, pateikties Dievam un mācīties Dieva Vārdu.

Tāpēc, arī draudze "Pilsēta", ir draudze, kurā apvienojas visu konfesiju ticīgie, kuriem ir pieņemams Dieva vārds, kā es to saprotu un skaidroju, Svētā Gara spēkā.

Tāpēc, ar prieku un sirds siltumu gaidu arī tevi, taču, ja vēlēsies doties atpakaļ vai citur - SVĒTĪŠU KRISTUS MĪLESTĪBĀ TEVI un zinu, ka reiz būsim kopā, lai slavētu Kristu mūžīgi.

Kristus mīlestībā - māc.Uģis Pallo.